# Khách Hàng Địa chỉ
#1 KH065077- Cô Thu
ĐT: 0973094631
Nhân Viên: Đỗ Thị Trúc mộng
Chợ vạn ninh TT vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
#2 KH065077- Cô Thu
ĐT: 0973094631
Nhân Viên: Đỗ Thị Trúc mộng
Chợ vạn ninh TT vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
#3 KH065077- Cô Thu
ĐT: 0973094631
Nhân Viên: Đỗ Thị Trúc mộng
Chợ vạn ninh TT vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
#4 KH065077- Cô Thu
ĐT: 0973094631
Nhân Viên: Đỗ Thị Trúc mộng
Chợ vạn ninh TT vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
#5 KH065077- Cô Thu
ĐT: 0973094631
Nhân Viên: Đỗ Thị Trúc mộng
Chợ vạn ninh TT vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa